FAQs

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ และต้องการสมัครเรียนหลักสูตร DIPS สามารถสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.dipskmutt.com ที่ช่อง ‘ลงทะเบียน’ และทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ หรือสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ 085-073-4488 ผศ.พรยศ ฉัตรธารากุล , หัวหน้า Center of Innovation for Society และอาจารย์ประจําหลักสูตร (DIPS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Category: General

หลักสูตร DIPS เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน Design Innovation ( DI ) หรือ นวัตกรรมการออกแบบ ภาคอินเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี และเป็นพื้นที่อิสระที่ให้นักศึกษา ได้ศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการการทำงานในบริษัทเอกชนชั้นนำ โดยความร่วมมือกับบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Category: General

หลักสูตร DIPS เริ่มการเรียนการสอนในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 A : DIPS program will be begun on August 2021.

Category: General

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนของหลักสูตร DIPS คือ วุฒิเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกสารผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และพอร์ตโฟลิโอของนักเรียน

Category: General

การเข้าเรียนหลักสูตร DIPS จะมีการทดสอบเบื้องต้นส่วนหนึ่ง แต่จะเน้นการพูดคุย (สัมภาษณ์) เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันที่จะเกิดขึ้น เสมือนกับการเข้าสัมภาษณ์กับทางบริษัทต่างๆ

Category: General

ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร DIPS อยู่ที่ประมาณ 89,000 บาท ต่อ 1 ปี / 3 เทอม ( เป็นการเรียนแบบอินเตอร์ )

Category: General

ระยะเวลาการเรียนของหลักสูตร DIPS จะเกิดขึ้นทั้งหมด 36 เดือน โดย 6 เดือนแรก นักศึกษาจะใช้เวลาในการเข้าร่วม Workshop เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและทฤษฎีต่าง ๆ ณ Center of Innovation for Society อาคาร KX (Knowledge Exchange) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอีก 30 เดือนที่เหลือ นักเรียนจะสามารถเลือกเข้าร่วมรู้ผ่านการทำงานกับบริษัท Jacob Jensen Design (JJD) ประเทศเดนมาร์ก หรือ Detao Master Academy จากประเทศจีน รวมถึงบริษัทผู้นำด้าน​ Digital Technology​ ของประเทศไทย​ และ​บริษัทผู้นำด้านการออกแบบ​ UX/UI จากประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนสามารถเลือกบริษัทที่สนใจเหล่านี้ได้โดยการปรึกษาและพูดคุยวางแผนการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับอาจารย์และบริษัท

Category: General

หลักสูตรการเรียน 3 ปี ของ DIPS มีคำนิยามในแต่ละปีว่า Year 1 “ Fun

Category: General

นักศึกษาในหลักสูตร DIPS สามารถจัดแบ่งเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพื้นฐานของทางมหาวิทยาลัยได้ แต่ DIPS จะไม่มีการบังคับกิจกรรมรับน้อง หรือกิจกรรมที่ต้องทำตามประเพณี หากแต่ DIPS ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับบริษัทและหน่วยงานที่เป็น Partnership ทั้งในและต่างประเทศ นั้นทำให้รูปแบบกิจกรรมจะมีความเป็นสากล และส่งเสริมความเป็น Global Citizen

Category: General

นักเรียนที่เข้าเรียนกับหลักสูตร DIPS สามารถแต่งกายด้วยชุดไปรเวทที่เหมาะสมกับการทำงาน ทางหลักสูตรไม่มีการจัดเตรียมชุดแต่งกาย หรือต้องสวมใส่ชุดนักศึกษาแต่อย่างใด A : DIPS Students do not have to wear student uniform or business uniform. Students can be able to wear business casual or any appropriate dress to work.

Category: General

เมื่อเรียนจบกับทาง DIPS นักเรียนสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้รับไปในทางด้าน Innovation ไม่ว่าจะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบที่เป็นนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจใหม่ การทำงานด้าน Digital Technology การทำงานที่เกี่ยวกับขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้นักศึกษาที่จบจาก DIPS จะเป็นคนที่มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่และพร้อมที่ก้าวเดินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว เข้าใจการทำงานกับผู้คนที่มีความแตกต่างทั่วโลก

Category: General

ทาง DIPS มีทั้งโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วทุกทวีป รวมถึงกิจกรรม International Workshop ทั้งในและต่างประเทศสำหรับนักเรียนไม่น้อยกว่า 10 Workshop ต่อปี เพื่อเป็นการเสริมทักษะและความรู้ด้านการออกแบบ รวมถึงการเรียนรู้เชิงสังคมและวัฒนธรรมกับผู้คนในประเทศต่างใน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลลิปินส์ ฯลฯ

Category: General

Load More