DIPS มีกี่ Campus?

ระยะเวลาการเรียนของหลักสูตร DIPS จะเกิดขึ้นทั้งหมด 36 เดือน โดย 6 เดือนแรก นักศึกษาจะใช้เวลาในการเข้าร่วม Workshop เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและทฤษฎีต่าง ๆ ณ Center of Innovation for Society อาคาร KX (Knowledge Exchange) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอีก 30 เดือนที่เหลือ นักเรียนจะสามารถเลือกเข้าร่วมรู้ผ่านการทำงานกับบริษัท Jacob Jensen Design (JJD) ประเทศเดนมาร์ก หรือ Detao Master Academy จากประเทศจีน รวมถึงบริษัทผู้นำด้าน​ Digital Technology​ ของประเทศไทย​ และ​บริษัทผู้นำด้านการออกแบบ​ UX/UI จากประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนสามารถเลือกบริษัทที่สนใจเหล่านี้ได้โดยการปรึกษาและพูดคุยวางแผนการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับอาจารย์และบริษัท
Comment on this FAQ

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url